Wiadomości

Lubawski Motor wygrywa z Orłem kolno 2:1

orzel-kolno_czolowka_small

20:36, śr 05 2013 |

śr 8 maj 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Pierwszy mecz u siebie i przegrana

08:31, czw 04 2013 | MLKS Szy­naka Mo­tor Lu­bawa | Olim­pia 2004 El­bląg 0:3…

czw 25 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Legendy ziemi lubawskiej

08:35, wt 04 2013 | Re­la­cja z kon­kursu ‘Le­gendy ziemi lu­baw­skiej’. Ma­te­riał: www.lubawa.pl…

wt 23 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Trójka chłopców umierała w męczarniach

11:21, pt 04 2013 | Lu­bawa | Ro­dziła sy­nów, wkła­dała do fo­lio­wych to­reb, by tra­ciły od­dech, a po­tem za­mra­żała ich ciałka w lo­dówce. — Jedno…

pt 12 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Parodie bajek w gimnazjum

10:45, pt 04 2013 | We wto­rek 9 kwiet­nia  uczest­nicy za­jęć koła te­atral­nego (pod opieką p. Anety No­wa­kow­skiej) za­pre­zen­to­wali na szkol­nej sce­nie  pa­ro­die  ba­jek i…

pt 12 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Planowany na dziś występ Kabaretu “Ciach” został odwołany!!!

10:39, pt 04 2013 | Pla­no­wany na dziś wy­stęp Ka­ba­retu CIACH zo­stał odwołany!!!…

pt 12 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Umowa podpisana. Rozpoczna się prace nad monografią

18:58, czw 04 2013 | Lu­bawa | W czwar­tek, 11 kwiet­nia w lu­baw­skim ma­gi­star­cie zo­stała pod­pi­sana umowa na opra­co­wa­nie mo­no­gra­fii ziemi lu­baw­skiej: “Dzieje mia­sta i…

czw 11 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Marzenia zostały spełnione

17:46, czw 04 2013 | We wto­rek 11 kwiet­nia w sie­dzi­bie Banku Spół­dziel­czego w Lu­ba­wie od­było się spo­tka­nie w ra­mach ak­cji “Naj­bli­żej lu­dzi — speł­niamy…

czw 11 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Mąż Lucyny D. bez zarzutów!

10:49, czw 04 2013 | Wczo­raj po prze­słu­cha­niu matki no­wo­rod­ków zna­le­zio­nych we wto­rek w za­mra­żal­niku w jed­nym z lu­baw­skich do­mów po­sta­wiono jej za­rzut po­trój­nego za­bój­stwa.…

czw 11 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Relacja z doprowadzenia do iławskiej Prokuratury Lucyny D.

15:06, śr 04 2013 | Re­la­cja z do­pro­wa­dze­nia do iław­skiej Pro­ku­ra­tury Lu­cyny D. oskar­żo­nej o po­trójne za­bój­stwo swo­ich dzieci. Ma­te­riał dzięki uprzej­mo­ści ilawa.tv…

śr 10 kwi 2013 / Komentowanie nie jest możliwe / Więcej.... »

Nasz kanał na YouTube

MiastoBiznesu.eu

© 2014 lubawamojemiasto.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by bigusinspiracje.eu
Szkło Laminowane, stoliki szklane deccolors.eu | Dekoracje ślubne galadekor.pl