DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej

Miejski Ośrodek Kultury dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lubawamojemiasto.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej
Telefon: 573 003 719 
E-mail: promocja@lcas.lubawa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa

Data publikacji strony internetowej: 2020

W  Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa  www.lubawamojemiasto.pl spełnia wymagania w 90,91 %.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.lubawamojemiasto.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • walidacja HTML-a
  • walidacja CSS-a

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Betlejewska
e-mail: mok@lubawa.pl
Telefon: +48 89 645 26 68

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Miejski  Ośrodek Kultury w Lubawie
  • Adres: ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
  • E-mail: mok@lubawa.pl
  • Telefon: +48  89 645 26 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Obiekt jest w pełni przystosowany do poruszania się po nim osobom niepełnosprawnym, komunikację między kondygnacjami umożliwia dźwig osobowy przystosowany gabarytami do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona w sposób wizualny. Brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.